Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8807 1a6d
Reposted fromkarahippie karahippie
9961 f400
Reposted fromkarahippie karahippie
2288 96ff
Reposted fromkarahippie karahippie
4142 e7d2
Reposted fromkarahippie karahippie
5838 27a0
Reposted fromkarahippie karahippie
5842 9f7c
Reposted fromkarahippie karahippie
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie
1673 ec6b
Reposted fromkarahippie karahippie
2504 7388
Reposted fromkarahippie karahippie
2537 0f5f
Reposted fromkarahippie karahippie
2646 2c53
Reposted fromkarahippie karahippie
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaolalaa olalaa
2413 5d73 500
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viaOFFka OFFka
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaolalaa olalaa
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolalaa olalaa
2184 9713
Reposted fromretaliate retaliate viaolalaa olalaa
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaolalaa olalaa
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolalaa olalaa
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaolalaa olalaa
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl